O NÁS

A) GDP nformácia k ochrane osobných údajov v súvislosti so „Záznamom o vykonanej obhliadke“
Vaše osobné údaje uvedené v zázname o vykonanej obhliadke budú spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je realitná kancelária. V prípade akýchkoľvek otázok, námietok alebo sťažností nás môžete kontaktovať tu:
Reality DIAS
VDS GARANT s.r.o., Lalinok 145, 01331 Divinka, info@realitydias.sk
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v rozsahu v akom ste ich uviedli v zázname o vykonanej obhliadke je
1. Vedenie evidencie záujemcov o kúpu, resp. prenájom nehnuteľnosti
Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je oprávnený záujem realitnej kancelárie. Oprávnený záujem realitnej kancelárie spočíva v ochrane práv realitnej kancelárie a v dokumentovaní jej sprostredkovateľskej činnosti. Osobné údaje budú spracúvané len po nevyhnutnú dobu a po ukončení obchodného prípadu (sprostredkovania k nehnuteľnosti, ktorej obhliadku ste absolvovali) budú zlikvidované.
A) GDP nformácia k ochrane osobných údajov v súvislosti so „Záznamom o vykonanej obhliadke“
Vaše osobné údaje uvedené v zázname o vykonanej obhliadke budú spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je realitná kancelária. V prípade akýchkoľvek otázok, námietok alebo sťažností nás môžete kontaktovať tu:
Reality DIAS
VDS GARANT s.r.o., Lalinok 145, 01331 Divinka, info@realitydias.sk
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v rozsahu v akom ste ich uviedli v zázname o vykonanej obhliadke je
1. Vedenie evidencie záujemcov o kúpu, resp. prenájom nehnuteľnosti
Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je oprávnený záujem realitnej kancelárie. Oprávnený záujem realitnej kancelárie spočíva v ochrane práv realitnej kancelárie a v dokumentovaní jej sprostredkovateľskej činnosti. Osobné údaje budú spracúvané len po nevyhnutnú dobu a po ukončení obchodného prípadu (sprostredkovania k nehnuteľnosti, ktorej obhliadku ste absolvovali) budú zlikvidované.
2. Evidencia Vášho dopytu po ponuke iných nehnuteľností a oznamovanie ponúk nehnuteľností, ktoré vyhovujú Vami zadanými kritériám a môžu byť pre Vás zaujímavé (telefonicky, e-mailom)
Na tento účel budú spracúvané Vaše kontaktné osobné údaje ako aj údaje o vlastnostiach nehnuteľnosti, o ktorú ste prejavili záujem a to po dobu trvania Vášho záujmu o kúpu/prenájom nehnuteľnosti, najdlhšie po dobu jedného roka. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Vami udelený súhlas. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adresu realitnej kancelárie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Vaše osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu poskytneme realitnému maklérovi. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie. Vaše osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu poskytneme realitnému maklérovi. Pokiaľ by to bolo nevyhnutné na uplatnenie právnych nárokov realitnej kancelárie, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté právnym zástupcom realitnej kancelárie. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá tieto práva:
a) Máte právo na prístup k osobným údajom, t. j. vyžiadať si potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a právo na informácie o účele ich spracúvania, kategórii, príjemcoch, dobe uchovávania. Máte právo na poskytnutie osobných údajov, ktoré o Vás realitná kancelária spracúva, a to zvyčajne v bežne používanom elektronickom formáte.
b) Máte právo na opravu osobných údajov alebo ich doplnenie.
c) Máte právo na výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali, pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok, spracovania osobných údajov, pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne a ak dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
d) Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, no na miesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia, ak nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku, ak uplatníte námietku spracúvania a my preverujeme jej opodstatnenosť.
e) Máte právo na presnosť osobných údajov, čo znamená, že tie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu na Vašu žiadosť prenesieme inej osobe, ak sú tieto osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami.
f) Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu. Realitná kancelária v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
g) Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušeniu právnych predpisov . Návrh na začatie konania sa podáva na Úrad ochrany osobných údajov Slovenskej republiky sídlom Hraničná 1, 820 07 Bratislava 27.
 1 B) NAŚA KANCELÁRIA
Reality DIAS je realitná spoločnosť so sídlom v Žiline. Je súčasťou zoskupenia firiem VDS GARANT s.r.o., ktoré sa zaoberajú developerskou činnosťou, výkupom, výstavbou a predajom stavieb na bývanie v lokalite Žiliny a okolia.